Non Financial Risk Management

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Nieuwe trends, mode, nieuwe regels, nieuwe verwachtingen en steeds meer aansprakelijkheid. U wordt daar als ondernemer vaak mee geconfronteerd. Soms moet u veranderen omdat overheid of klanten dat eisen, soms wilt u veranderen omdat u kansen in de gewijzigde omstandigheden ziet.

Consenzo ICT services ondersteunt bedrijven o.a. bij het voldoen aan de eisen die de overheid en klanten stellen. Wij ondersteunen u bij:

Risk Management

Door b.v. het in kaart brengen en beheersbaar maken van hun risico’s dragen wij bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het ‘in control’ zijn. De vraagstukken zijn ingegeven vanuit zowel een besturingsperspectief als vanuit de externe regelgeving (bijvoorbeeld Basel II en Solvency II voor banken respectievelijk verzekeraars).
U kunt rekenen op een persoonlijke aanpak die zich kenmerkt door kwaliteit, integriteit en deskundigheid.

Risk Self Assessment (RSA)
Risk Self Assessment (RSA) of Risico-zelfbeoordeling is een methodiek die vaak wordt toegepast in het kader van Enterprise Risk Management (ERM) of bij risicomanagement in het kader van good governance. De visie hierbij is, dat iedereen die verantwoordelijk is voor het behalen van bepaalde doelstellingen, ook verantwoordelijk is voor het beoordelen en beheersen van de daarbij behorende risico’s.

Business Impact Analyse (bedrijfsschade onderzoek)(BIA)
Het uitvoeren van een zogenaamde Business Impact Analysis (BIA) of Bedrijfsschadeonderzoek kan om verschillende redenen van belang zijn voor uw organisatie. Allereerst is een juiste vaststelling van de mogelijke bedrijfsschade als gevolg van een calamiteit binnen uw organisatie van belang voor uw verzekering. U wilt tenslotte dat het verzekerd bedrag en de uitkeringstermijn voldoende zijn om uw organisatie te kunnen laten voortbestaan. Met een BIA gaan wij echter verder dan alleen maar het vaststellen van het verzekerd bedrag en de uitkeringstermijn. Wij kijken ook naar het bedrijfsproces en eventuele kritische afhankelijkheden om zo tot scenario’s te komen die kunnen leiden tot bedrijfsstilstand. Met de kennis van deze scenario’s kunnen vervolgens maatregelen vastgesteld worden die genomen moeten worden om de bedrijfsschade te beperken en uw onderneming zo snel mogelijk weer in bedrijf te hebben, mocht zich onverhoopt een calamiteit voordoen.

De ervaring leert dat de uitkering van de verzekering helaas geen garantie is voor het voortbestaan van een onderneming, doordat er gedurende de bedrijfsstilstand sprake kan zijn van verlies van klanten, marktaandeel, personeel etc. Een BIA kan als basis worden gebruikt voor een Business Continuity Plan.

Business Continuity Planning (BCP)
Als er zich een crisissituatie dreigt voor te doen respectievelijk voordoet, is het van belang dat hier tijdig en adequaat op wordt gereageerd.

Crises worden gekenmerkt door vier elementen:

– substantiële dreiging voor de organisatie;
– een verrassingselement;
– hoge mate van onzekerheid;
– korte beslistijden.

Het is daarom een must dat vooraf wordt nagedacht over wanneer er sprake is van een “crisis” (definitie), wijze van signalering, taakverdeling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onderhoud van het plan etc.. Dit alles dient te worden vastgelegd in een crisisplan, getest en/of getraind en worden onderhouden. Het belangrijkste hierbij is: voorkomen dat de crisis zich voordoet en/of de gevolgen zoveel mogelijk beperken.

Ondanks dat een organisatie zich goed voorbereidt, is een calamiteit nooit helemaal te voorkomen. Als de calamiteit zich heeft voorgedaan, is het groot belang dat de organisatie vooraf een plan van aanpak “op de plank” heeft liggen zodat snel, efficiënt en daadkrachtig opgetreden kan worden om zo snel mogelijk de organisatie weer voort te kunnen zetten zodat zo min mogelijk marktverlies optreedt en de inkomsten worden veiliggesteld.

“Consenzo Risk Management Services” verdiept zich in uw organisatie en combineert het Crisis Management Plan met het Business Continuity Plan zodat in geval van crisis of direct na een calamiteit uw organisatie zo snel mogelijk haar activiteiten weer kan voortzetten.

Belangrijk voor uw “klanten” en voor u zelf!